marți, 11 august 2009

Amintiri

Sunt chinuit de amintirea mării

Ca şi cum într-o altă viaţă

Aş fi murit înecat.

Sunt exilat pe o insulă pustie

Pentru a retrăi acest coşmar.

Corăbiile trec, nici nu le pasă,

Că pe o insulă, cineva, se zbate în zadar.

Pământul se învârte

Şi-n goana lui nebună

Nu-l doare de un Nimeni

Care într-o altă viaţă,

Cândva,

A fost pescar.

Trecut, Prezent si Viitor

Hainele mele sunt pline de praful Timpului
Peste lume se aşează cenuşa Trecutului.
Lumea şi Timpul vor să asiste
La naşterea Viitorului.
Eu nu sunt sigur că hainele mele
vor rezista până atunci.
Şi din creierul meu,
Plin de durerea Prezentului
Se naşte un gând, Trăieşte şi Moare.

luni, 10 august 2009

Lumea si Marea

M-am pierdut in imensitatea lumii
Cum se pierde un bob de nisip
In imensitatea marii.
Si cum nimeni nu a gasit acel bob de nisip
Nici pe mine nu m-au gasit.
Lumea nu s-a intristat de pierderea mea
Iar apele nu s-au tulburat.

joi, 6 august 2009

Speranţa

SPERANŢĂ, speranţe, s.f. Sentiment de încredere în rezolvarea favorabilă a unei acţiuni, în realizarea unei dorinţe; nădejde, sperare. ² Expr. În speranţa că... = nădăjduind că..., având încredere că... ² Încredere în viitorul, în reuşita cuiva.

Din it. speranza.

NĂDEJDE, nădejdi, s.f. Încredere sau convingere că ceea ce faci sau doreşti se va

realiza; speranţă, nădăjduire. ² Loc. Vb. A trage nădejde = a spera, nădăjdui.

- Din sl. Nadezda

Cuvinte obişnuite, definiţii normale din dicţionare. Însă dincolo de acestea, speranţa, nădejdea sunt parte din viaţa noastră.

În lumea antică, majoritatea “gânditorilor” socoteau speranţa ca o iluzie temporară, ca un simţământ efemer ce revine însă în inima omului, un “bun” dăruit de zei, ultimul din cutia frumoasei Pandora.

Era mereu asociată cu acest episod nefast din istoria mitică şi astfel, speranţa, nu era socotită de cei mulţi ca o virtute.

Poate părea că speranţa este o necesitate psihologică, o încercare modestă a omului de a pătrunde în viitor. Deşi nu există motivări raţionale pentru a spera, omul continuă să spere. De-a lungul istoriei speranţa a fost “definită” de poeţi, de scriitori prin epitete ca “vagă”, “tremurătoare”, “slabă”. Sfinţii părinţi dau cea mai scurta definitie a nadejdii spunând ca ea este: "aşteptarea cu încredere a bunatăţilor făgăduite de Dumnezeu " (Învăţătura de Credinţă Ortodoxă).

Acolo unde există credinţă în Dumnezeul cel viu, în care omul se increde că Îşi va îndeplini promisiunile, speranţa în sensul biblic devine posibilă, deorece speranţa de care se ocupă Biblia este foarte diferită de cea “seculară” şi în comparaţie, speranţa biblică devine realizabilă, devine virtute. O asemenea speranţă, speranţa biblică, numai este o problemă de temperament, nu mai este condiţionată de circumstanţe sau posibilităţi umane. Speranţa biblică nu depinde de ceea ce posedă un om, de ceea ce ar fi el în stare să facă atât pentru el cât şi pentru ceilalţi şi nici de o altă fiinţă omenească pentru el.

Speranţa biblică, adică promisiunea făcută oamenilor de către Dumnezeu, de a fi scoşi din robia păcatului, a început să se realizeze cu Avraam şi este împlinită prin Mîntuitorul nostru Iisus Hristos. În situaţia în care s-a găsit Avraam, nu exista nimic care să justifice speranţa lui că Sara va da naştere unui fiu << împotriva oricărei nădejdi, Avraam a crezut cu nădejde că el va fi părinte al multor neamuri, după cum i s-a spus: "Aşa va fi seminţia ta">>(Romani 4:18). Prin urmare speranţa biblică este inseparabilă de credinţa în Dumnezeu.

Ca urmare a ceea ce Dumnezeu a făcut în trecut, în cadrul pregătirii pentru venirea lui Hristos şi ca urmare a ceea ce Dumnezeu continuă sa facă, creştinul adevărat îndrăzneşte să aştepte binecuvântări viitoare,ce nu pot fi văzute în prezent. Pentru el, bunătatea lui Dumnezeu nu se epuizează niciodată, acel “cel mai bun” urmând să fie. Speranţa lui creşte în timp ce el meditează la Dumnezeu, la facerile Lui din Scriptură “căci toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris spre învăţătura noastră, ca prin răbdarea şi mângâierea, care vin din Scripturi, să avem nădejde”(Romani 15:4). Prezenţa lui Hristos în om, în creştin, este speranţa unei slave cereşti ” Taina cea din veci ascunsă neamurilor, iar acum descoperită sfinţilor Săi, cărora a voit Dumnezeu să le arate care este bogăţia slavei acestei taine între neamuri, adică Hristos cel dintru voi, nădejdea slavei.” Mîntuirea lui, se sprijină pe o asemenea speranţă “căci prin nădejde ne-am mântuit; dar nădejdea care se vede nu mai e nădejde. Cum ar nădăjdui cineva ceea ce vede? iar dacă nădăjduim ceea ce nu vedem, aşteptăm prin răbdare” (Romani 8:24) iar această speranţă a mântuirii este ca un “coif”, ca una din părţile esenţiale ale armurii ce ne apără în lupta împotrica răului “Dar noi, fiind ai zilei, să fim treji, îmbrăcându-ne în platoşa credinţei şi a dragostei şi punând coiful nădejdii de mântuire”(1Tes.5:8). Speranţa creştină trebuie să fie puternică şi statornică ca “ să avem îndemn puternic ca să ţinem nădejdea pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, neclintită şi tare” (Evrei 6:19), pentru a pătrunde în lumea veşnică şi invizibilă. Datorită credinţei lui, creştinul are o încredinţare, o siguranţă că lucrurile pe care el le speră sunt reale “Iar credinţa este încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute”(Evrei 11:1) iar speranţa lui nu îl dezamăgeşte niciodată.

În perioada cât a fost printre oameni, Domnul nostru Iisus Hristos, în învăţăturile sale nu a făcut referiri explicite la speranţă. El sfătuie pe ucenicii Lui să nu se teamă cu privire la viitor, deoarece acel viitor estre în mâinile unui Tată iubitor. El le spune să aştepte, că după Învierea Lui, vor primi “puteri” spirituale, că vor avea posibilitatea să facă lucrări mari - să învingă păcatul şi moartea, şi să aştepte cu nerăbdare să împărtăşească gloria Sa eternă. Invierea lui Iisus le-a reînoit speranţa. A fost actul în care Dumnezeu şi-a descoperit puterea în istorie într-un mod fără precedent. Înaintea Lui panica, disperarea şi frica morţii,dispar.

Credinţa creştină este credinţa în “ Dumnezeul cel Viu ”, în Dumnezeul cel Înviat din morţi. Creştinul îşi îndreaptă credinţa spre “ Dumnezeul nădejdii ”, cel care îl umple pe credincios de bucurie şi pace, de speranţă “Dumnezeul nădejdii să vă umple pe voi de toată bucuria şi pacea în credinţă, ca să prisosească nădejdea voastră, prin puterea Duhului Sfânt ” (Rom.15:13)
Datorită învierii, creştinul este izbăvit de condiţia umilă de a avea limitată speranţa în Iisus Hristos numai la această lume “dacă nădăjduim în Hristos numai în viaţa aceasta, suntem mai de plâns decât toţi oamenii” (I Cor.15-19). Chemarea omului ca să fie ucenicul lui Hristos, poartă în ea speranţa de a împărtăşi în cele din urmă gloria Lui. El se deosebeşte de toţi ceilalţi care nu cred în Dânsul “ ca să nu vă întristaţi, ca ceilalţi, care nu au nădejde” (1 Tes 4:13).Speranţa lui este strânsă pentru el în ceruri şi va fi împlinită la venirea Domnului.

Existenţa acestei speranţe face ca bucuriile trecătoare să nu îl satisfacă pe creştin, acţionând de asemenea la purificarea vieţii şi făcându-l să sufere cu voioşie.

Cel ce citeşte cu atenţie şi evlavie Noul Testament, va observa cât de des este asociată speranţa cu “răbdarea” sau “statornicia”, remarcabilă fiind alăturarea speranţei de “dragoste” şi “credinţă” Această combinaţie întreită între credinţă, speranţă şi dragoste se găseşte pomenită în multe locuri din scrierile Legii Iubirii.

Prin legătura sublimă cu dragostea, speranţa creştină este eliberată de orice urmă de egoism. Creştinul adevărat nu speră în binecuvântări doar pentru el însuşi, dorind a le împărtăşi şi cu alţii. Cel ce îşi iubeşte cu adevărat semenii speră că şi ei vor avea parte de lucrurile bune, pe care Dumnezeu doreşte să le ofere.

Speranţa devine astfel virtute teologică şi ne face să-L dorim pe Dumnezeu ca binele nostru suprem, să aşteptăm cu răbdare şi deplină încredere fericirea veşnică, fiind încredinţaţi că Dumnezeu ne dă mijloace şi momente potrivite pentru a o dobândi. Omul care trăieşte această virtute este ferm convins în biruinţa binelui asupra răului, a adevărului asupra minciunii câtă vreme se află în stare de har, a faptelor bune împotriva păcatului “ca să nu păcătuieşti e nevoie de teama judecăţii lui Dumnezeu. Pentru ca cel ce a păcătuit să nu cadă în deznădejde, e folositoare nădejdea spre milostivirea lui Dumnezeu” (Sf. Vasile cel Mare).

Apostolul Pavel a dat dovadă de speranţă la fel de mult ca şi de dragoste şi credinţă cînd l-a trimis înapoi pe Onisim, sclavul fugar al lui Filimon “. Auzind despre dragostea ta şi despre credinţa pe care o ai către Domnul Iisus şi către toţi sfinţii, ca părtăşia ta la credinţă să se facă lucrătoare în deplina cunoştinţă a oricărei fapte bune, pe care o faceţi pentru Hristos Iisus; căci am avut multă bucurie şi mângâiere, din dragostea ta, întrucât inimile sfinţilor s-au odihnit prin tine, frate” (Filimon 5-7).

Credinţa, speranţa şi dragostea sunt aşadar inseparabile “şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea” ( 1 Corint 13:13). Speranţa nu poate exista separată de credinţă, iar dragostea nu poate exista fără speranţă. Acestea trei sunt lucrurile care rămân, şi împreună însumează modul de viaţă creştin.

Ancorată în lumea viitoare, speranţa însufleţeşte toată viaţa creştină.miercuri, 5 august 2009

cateva poze

releu bucium
Iasul vazut din viile Visanului

Bogatia Visanului


La moartea lui Michael Jakson


Sau când visele mor

Când scriu aceste rânduri nu au trecut încă 24 de ore de la moartea lui Michael Jakson sau MJ cum îl alintau americanii. Undeva în miez de noapte, întâmplător urmărind CNN am văzut anunţul Breaking News iar americanii erau stupefiaţi şi anunţau decesul lui MJ. iniţial am crezut că e o glumă mai mult decât proastă însă am realizat că cnn nu ar face aşa ceva niciodată. am schimbat imediat pe posturile de ştiri româneşti care încă nu preluaseră şocantă ştire.Am revenit la americani. Ei , dă, MJ trecuse în lumea celor drepţi. Cauzele erau confuze la acea oră, detalii puţine. Sincer, nici acum nu mă interesează foarte mult. Ştirea principală e aceeeasi, MJ nu mai este. Trecând minute bune, urmăream în gol şi siderat creierul meu refuza să accepte această ştire. După ce şi posturile romaneşti au preluat ştirea, am realizat că asta se întâmplase. Am luat telefonul şi am sunat la un bun prieten. Eram sigur că nu dormea şi nici nu avea cum să afle. Mi s-a părut de bun simţ să îl sun şi să îi spun. Prima lui reacţie? Cam aşa: Fuck! nu cred! explicându-i că e reală şi incontestabilă ştirea, continuarea a fost: Bagami-aş, nasol. Nici eu şi nu cred că bunul amic am fi catalogaţi fani MJ sau atraşi profund de personaj. Repet, nu am fost şi nu mă consider vreun mare fan sau mare amator de MJ. Şi atunci? Ei bine, orele care au trecut au cernut gânduri şi măcinat neuroni la greu. Cu ce să încep? Cu faptul că, înainte cu vreo câteva ore de marea ştire ascultasem Smooth Criminal, una din piesele preferate ale lui MJ. Coincidenţă? Desigur DA. Ca mine, milioane de oameni au făcut asta, adică să asculte vreo melodie de ale lui MJ înainte de Finish. Am stat până în zori de zi urmărind alternativ CNN şi posturile de ştiri romaneşti, vrând să desluşesc cât mai multe. nicio şansă. Peste tot şi toate MJ nu mai era. La postul american deja apăruse mesajele de la spectatori. Printre zecile ce rulau pe ecran şi pe croll, unul mi-a atras atenţia: RIP MJ, adică "rest în peace Michael jakson". Mi-a apărut o grimasă: mare criză şi la americanii ăştia de a făcut economie de litere la mesaj. Primele raze de soare m-au adormit. M-am trezit la câteva ore, după un somn greu, ţeapăn. Obişnuitele tabieturi de dimineaţă şi am dat drumul la tv. Evident că nu a fost vis. Ecranele îl arătau pe MJ şi se discuta despre el şi despre eveniment. Cu trecerea orelor, gândurile şi sentimentele au început să defileze. Primă reacţie a părinţilor: mai ai auzit? a murit "miluţă jakson"! ăsta era alintul între noi pentru MJ. îl romanizaseram. Ziua ce a urmat a fost una anostă, cu un soare ce nu s-a prea arătat şi nici ploiaia ce nu a îndrăznit să curgă. Căldură mare în schimb şi zăpuşeală. Prin perengrinarile mele prin oraş, nu m-am întâlnit decât cu un cunoscut, care era public fan MJ. Trist? îl întreb. Sigur, a venit răspunsul. Cu muzica lui am crescut.Nu am cuvinte, a fost reacţia. Având de mers destul de mult cu mijloacele de transport în comun, am găsit un loc şi vrând-nevrând am lăsat gândurile să se agite. Cam aşa, avea dreptate persoana, cu muzica lui MJ am crescut şi eu. pe muzica lui MJ am încercat şi eu să dansez ca el, zbătându-mă în zadar să realizez moonwalk. MJ, madonna, modern talking şi câţiva alţii sunt cei care au înfrumuseţat sfârşitul copilăriei şi adolescenţa. Amintirile curgeau despre vremurile când sorbeam vreun videoclip sau filme de pe casetele video aduse din afară şi traduse cu sârg de irina nistor, când cumpăram şi ascultam cu nesat vreun disc de ebonită ori casete aduse de pe la bulgari sau polonezi ori ruşi. Era mare mândrie să deţii o astfel de colecţie de discuri ori de casete(despre casete parca aveai cine stie ce colectie ori ceva cu totul interzis). Cand stateam cu orele si ne uitam la imaginile date de aparatele video ce ni se pareau cea mai mare minune a tehnicii. Iar printre artistii vazuti era desigur si MJ. Sau plateam pana la 25 de lei pentru casete audio ori benzi magnetice copiate uneori cu faşait, dar merita. Aveai muzica! Iar ca adolescent, recunosc ca am fost tentat a incerca moda MJ, cu pantaloni negri de raiata cu sosete albe si pantofii decupati la glezne. Era un punct tare atunci cand te vizita un coleg ori vreun prieten si pe peretii dormitorului tau statea mare si trona MJ, madonna, modern talking ori vreun alt cantaret sau formatie. Era supapa acelor vremuri de inainte de `89. Si tanar si batran aflase de MJ, aparuse si ceva bancuri pe care sincer nu le mai retin. A venit si vanzoleala din decembrie, insa interesul pentru starul MJ nu disparuse inca. Am cumparat albumul Dangerous pe caseta(piratata evident), undeva de la o toneta improvizata din centrul orasului. Am fost cativa prieteni care am facut o "escapada", caci vanzatorul nu aparea decat la anumite ore si avea putine casete. A fost concertul din 92. Sincer am crezut multa vreme ca a fost vreo conspiratie a puterii de la acea vreme pentru a da o lovitura de imagine. Era cel mai mare eveniment media de la decembrie si care personajul principal nu erau romani, ci MJ desigur. Influienta lui a fost desigur si mai mare. Viata purtandu-ma prin diverse locuri si timp de aproape 2 ani, cateva fete si nu numai ma strigau simplu : Maicăl. Asa cum strigasera si acele fete pline de lacrimi la aeroport: I love you Maical! nu pleca Maical! Si doar pentru ca purtam o palarie neagra, cu boruri mari, cu banda neagra. Exact ca a lui MJ. Purtam palaria pentru ca imi placea si pentru ca vroiam sa port desi eram extrem de tanar pentru a purta acest accesoriu vestimentar ca obisnuinta. Vroiam doar sa arat ca eu crescusem, ca nu mai eram un copil sau adolescent ci devenisem matur. Difuzarea si accesul cat de cat la posturile tv a videoclipurilor si a muzicii lui MJ nu mai reprezenta demult vreun act de curaj sau bravura. Timpul a trecut si MJ a trecut intr-o relativa uitare. Au aparut altiii, mai frumosi, mai cu "sound", mai promovati, fie romani fie straini. Si cum mergeam, la postul radio de la sofer se auzi melodia Smooth Criminal. Coincidenta? DA. Insa acordurile melodiei m-au readus la realitate. Pentru cateva momente, desigur. Da domnule draga, si eu am crescut pe muzica lui MJ. Sincer imi pare rau si sper sa fiu iertat ca nu am afirmat-o cu tarie atunci, la momentul intalnirii ocazionale, in aceasta zi trista. Am crescut cu MJ, am visat uneori sa fiu MJ, sa am faima lui, banii lui, chiar viata lui. Am vizionat pana la stergere videoclipurile lui MJ. Bad, Billie Jean, The way you make me feel, Dirty Diana, Smooth Criminal, Thriller, apoi Who is it, Earth song, They dont care about us, Black or white, In the closet,Remember the time si mult, multe altele, pe care acum nu imi vin in minte, sunt melodii ce mi-au placut, m-au atras. Da, DOMNULE MJ, ai fost un pacifist, un antiglobalist, un ecologist si un luptator antirasial desavarsit. Nu stiu daca erau din inima ta MJ sau pus de altii, insa mesajele tale m-au pus un pic pe ganduri, m-au convins uneori. Da, MJ, fara a fi un infocat, te-am iubit, te-am respectat, te-am apreciat. Tu MJ, un suflet de copil, cu toate relele din tine ai fost pentru mine un frate mai mare, ce-i drept ce nu aveam cum sa te vad niciodata deaproape, insa suficient de multe ori pe ecran, un unchi din state si nu unchiul sam. Tu, MJ ai fost subiectul unor nenumarate ore de discutii cu prietenii, cu familia. Ai facut parte din viata mea. Se spune ca barbatii se maturizeaza atunci cand nu mai parte de jucariile si placerile copilariei si tineretii. Tu MJ, ai fost uneori un vis, alteori o stare, cateodata model pentru milioane de oameni de pe pamant. Astazi MJ nu mai este. Si tot astazi incepe ceva ce nu mi-am dorit niciodata: sa devin matur. Si inca nu vreau. Insa fara MJ, fara alte si alte lucruri sunt fortat sa ma maturizez. Cate un pic dispar toate acele lucruri ale copilariei si tineretii. Si sincer, MJ, azi am lacrimat. Si sunt convins ca si mine au facut altii. Si au facut-o sincer, fara istericale sau avantaje. Astazi a mai murit un vis, a mai aparut un fir de par alb, mic si nevazut insa bine contabilizat de viata si varsta. Sincer MJ, te-am crezut un pic nemuritor. Nu e vina ta. Oricum asa vei fi. Greu de spus cand va aparea cineva ca tine MJ, care sa cante atatea melodii si la nici una sa nu se atinga de glasul tau vreo tasta de computer, sa amestece in muzica pop atatea interferente rock, old-house si alte stiluri fara a o altera in niciun fel. Trebuie sa recunoastem MJ eforturile tale pentru aparitia dvd-ului video, Triller fiind prima piesa ce a aparut pe format videodisc. Si cate si cate alte lucruri care acum nu se spun. Poate si natura profesiei ma face sa vad doar partea buna a vietii unui om si cel mai important, ce a ramas bun in urma celui ce nu mai este. Din pacate MJ va mai fi putina vreme in prim-time. Lumea il va uita repede, si cel mai dureros ca acest trist eveniment va fi transformat in ceva comercial. Asta e, MJ, traim in aceasta lume si in aceste vremuri. Insa sunt sigur MJ, ca peste ani vor fi tati ce vor pune copiilor lor sa asculte si creasca cu muzica ta, asa cum si eu am invatat sa merg si am crescut ascultand la un antic magnetofon rusesc pe lampi Beatles, Rolling Stones, Elvis, Bee Gees, Goombay Dance Band, Boney M, Frank Sinatra, Jakson 5 si cati altii. Am inteles in timp si mesajul sec al acelui american: RIP MJ. Da MJ, vor exista cei care cu adevarat nu te vor uita niciodata. Odihneste-te in Pace Michael Jakson. Dumnezeu sa te ierte!